STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA”

Stowarzyszenie „Integracja”
Ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany
NIP: 739 38 56 108

 (89) 718 12 16

Stowarzyszenie powstało w 2012 roku z myślą o podniesieniu jakości życia mieszkańców gminy oraz wspieraniu jej społecznej aktywności mieszkańców na rzecz kultury, edukacji, sportu, oświaty i ochrony zdrowia. Pobudza środowisko lokalne do działania, kształtowania właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jednymi z głównych celów stowarzyszenia są:
– prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu
– rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej
– kształtowanie świadomości obywatelskiej
– integracja niepełnosprawnych ze sprawnymi
– promocja gminy
– współdziałanie z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi
– promowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska

Stowarzyszenie „Integracja” realizuje swoje cele poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Organizuje zajęcia, warsztaty, wycieczki, zloty, obozy i wiele innych form wypoczynku i rekreacji, a także wymian kulturowych. Ponadto stowarzyszenie prowadzi promocję zatrudnienia, aktywizację społeczną
i zawodową, wspomaga działania mające na celu krzewienie kultury. Prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową, badawczą i wydawniczą służącą realizacji celów statutowych.

Od pierwszego roku rozpoczęcia działalności, stowarzyszenie corocznie pozyskuje środki
i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury organizuje turnieje tańca nowoczesnego
o puchar Burmistrza Jezioran oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeziorany. Największymi przedsięwzięciami organizacji są:

* sfinalizowany projekt „Modelowanie naszą pasją”, podczas którego uczestnicy odbyli szereg tematycznych warsztatów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi w ciekawych miejscach Warmii
i Mazur. Uwieńczeniem projektu był wyjazd w Bieszczady dla grupy 35 uczestników.

* pozyskanie 30 000,00zł na organizację wydarzenia pn „Jarmark Jeziorański” bądź Jarmark Świąteczny. Jarmark na stałe wpisał się w kalendarz jeziorańskich wydarzeń kulturalnych. Jego symbolem jest szopka Bożonarodzeniowa z Barankiem Warmińskim umiejscowiona w centrum miasta. Pozyskane środki otrzymano z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek”.